_C4A0996.JPG

TRAUMA&YOGA

Traumaanpassad yoga/ Kroppsbaserade metoder
Foto: Lars Schmidt
Rörelse, gemenskap, medveten närvaro, egenkraft, självreglering och avslappning.

Kroppsbaserade interventioner har fått ett växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

I den här utbildningen får du kunskaper om hur yogans kombinerade metoder kan bidra till ökad affektreglering, reducera muskelspänningar samt stärka nervsystemet.

Du kommer att få lära dig traumaanpassad metodik och hur du skapar trygga stressreducerande yogaklasser för dina deltagare och klienter.

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY)

Traumaanpassad Yoga Sverige är en yogaform som tagits fram som ett tryggt komplement för personer som vill utöva yoga och som har diagnostiserats med PTSD. 

 

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge yogalärare samt personer som arbetar inom vårdande yrken och som vill ha med yoga i sin verksamhet kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i klassen samt betonar vikten av egenvård och återhämtning.

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. (se länkar längst ned) Metoderna baseras även på svenska kontrollerade randomiserade forskningsstudien på yogans effekter i anstaltsmiljö som påvisade att efter tio veckors yoga, nittio minuter en dag i veckan var deltagarna mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende samt presterade bättre på datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstest. (Kerekes, Sfendla 2016, 2018) 

Yoga påverkar nervsystemet, i utbildningarna får du lära dig hur hur klasserna anpassas för att inte riskera förvärrade symptom vid PTSD och andra psykiatriska diagnoser.

Metoden syftar inte att fungera som behandlande, men kan fungera som symptomlindring genom att deltagarna får lära sig gynnsamma metoder för hantering av stressrelaterad problematik så som ångestsymptom, sömnproblematik och även depressiva tillstånd.

Utbildningarna är  fördjupningar om yoga, rörelsebaserade metoder och mindfulness, utbildningen förbereder inte deltagarna att arbeta yogaterapeutisk eller benämna sin verksamhet som sådan.

Traumaanpassad Yoga, Grundutbildning (TAY-70) Datum hösten 2021: Modul 1: 2-3/10 Modul 2: 6-7 November  Modul 3: 4-5 December

Grundutbildning 70 tim, för yogalärare och yogaerfarna terapeuter, lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med psykisk ohälsa.​​ En utbildning som går igenom omfattande traumateori och beprövade kroppsbaserade metoder för vanliga symptom vid traumatisk stress.

Grundutbildningen på 70 tim (TAY-70) ger en förståelse inom TAY- metodik och pedagogik, traumateori och kroppens biologi för att på ett tryggt sätt kunna guida och skapa stressreducerande klasser. Utbildningen passar yogalärare och klinisk personal med yogavana. Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser. Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Fortsättningsmoduler (TAY-130) och Nordens första 300 tim utbildning inom Traumaanpassad Yoga (TAY- 300)

Fördjupningsutbildningar efter grundutbildningen bygger på med tre delar, alla med tre helger och hemuppgifter (inklusive grundutbildning- fyra delar). Modulerna upp till 300 timmar kan genomföras i eget tempo, det tar ca 1,5 år med handledning gällande yogans effekter för att bli certifierad Traaumaanpassad Yogalärare. Detta är en praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga anpassade kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för vanligt förekommande samtidiga diagnoser vid komplext PTSD.  Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna. Du arbetar med deltagare som du redan känner och som inte bär på psykisk ohälsa om du inte redan är utbildad terapeut eller psykolog under klientuppgifterna. Skattningarna är enbart ägnade som reflektioner och återkoppling för dig och dina deltagare. I grunden krävs minimum 200 tim RYT Yogalärarutbildning för att ta del av denna certifiering. Omfattande utbildningsmaterial och handledning gällande yogans effekter ingår i utbildningen.

Efter utbildningen kan du erbjuda trygga och gynnsamma traumaanpassade yogaklasser för personer som går i professionell behandling och som önskar att ha yoga som ett stöd i livet och för att underlätta kognitiva behandlingsformer genom stabilisering. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om hur yoga och mindfulness kan finnas som stöd i livet och att även arbeta med privata klasser och i samarbete med andra behandlare där klienten önskar att utöva yoga på ett tryggt sätt för öka närvaron och stärka nervsystemet.

Inget terapeutiskt resultat utlovas i våra interventioner, yoga ersätter aldrig annan behandling eller medicinering.

Observera att utbildningarna inte förbereder dig att arbeta behandlande. detta är inte en terapeutisk utbildning.

Utbildningar för sjukvårdspersonal och institutioner (T-TAY)

Terapeutisk Traumaanpassad Yoga (T-TAY), rörelse och anpassad mindfulness. Utbildningar för instutioner och vårdpersonal med enkla trygga program som stöd vid psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som terapeutiskt stöd vid enskilda samtal och i vårdprocessen.

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt. Vi finns bland annat inom Rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse, Tian gruppen Humanas HVB-hem och organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling. Internationellt finns programmen i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel. Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov.

För ytterligare information se: Vård & Instutioner

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt tillsammans med Professor Nora Kerekes och Högskolan Väst här: www.sisyoga.se

Observera att utbildningen inte förbereder dig att arbeta behandlande. detta är inte en terapeutisk utbildning.

Länkar, forskning och institut: 

Tidigare och pågående forskning: www.sisyoga.se

Länkar: www.themindedinstitute.com, www.traumasenstiveyoga.com, www.traumareserachfoundation.org, www.prisonyoga.org, www.yogainhealthcarealliance.com, https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/59415

Uppdragsgivare och samarbeten

Trauma

Research

Foundation

Kontakt:

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga (TAY)

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige och är utbildad vid och har ett nära samarbete med tidigare Trauma Centre in Boston , nuvarande Trauma Research Foundation. Hon är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F och licensierad erfaren yogalärarutbildare (e-RYT 500), samt lic. yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin av brittiska The Minded Institute som samarbetar med NHS. Hon är en del av The Trauma Research Foundations terapeutiska allians. I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Se mer under: OM OSS.

Featured in:

TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind

Mail: josefin@prisonyoga.org Mobil: 0046 704211766

Pågående forskningsprojekt: www.sisyoga.se

PrisonYoga project: www.prisonoga.org

Traumaanpassad Yoga TAY

Sjöängens kulturhus

Danslokalen

Askersund

Sweden

  • White Facebook Icon
  • White Yelp Icon

© 2023 by Nick Erickson Physiotherapy. Proudly created with Wix.com